Sdílet prostřednictvím


EmailModel.Input Vlastnost

Definice

Toto rozhraní API podporuje výchozí infrastrukturu uživatelského rozhraní ASP.NET Core Identity a není určeno k použití přímo z vašeho kódu. Toto rozhraní API se může v budoucích verzích změnit nebo odebrat.

[Microsoft.AspNetCore.Mvc.BindProperty]
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.V5.Pages.Account.Manage.Internal.EmailModel.InputModel Input { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Mvc.BindProperty>]
member this.Input : Microsoft.AspNetCore.Identity.UI.V5.Pages.Account.Manage.Internal.EmailModel.InputModel with get, set
Public Property Input As EmailModel.InputModel

Hodnota vlastnosti

Atributy

Platí pro