Sdílet prostřednictvím


UserClaimsPrincipalFactory<TUser,TRole>.UserManager Vlastnost

Definice

Získá pro tuto továrnu UserManager<TUser> .

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ UserManager { Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> UserManager { get; }
member this.UserManager : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)>
Public ReadOnly Property UserManager As UserManager(Of TUser)

Hodnota vlastnosti

Aktuální pro UserManager<TUser> tuto instanci továrny.

Platí pro