Sdílet prostřednictvím


AcceptVerbsAttribute.IRouteTemplateProvider.Template Vlastnost

Definice

Šablona trasy. Může být null.

property System::String ^ Microsoft::AspNetCore::Mvc::Routing::IRouteTemplateProvider::Template { System::String ^ get(); };
string Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.IRouteTemplateProvider.Template { get; }
string? Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.IRouteTemplateProvider.Template { get; }
member this.Microsoft.AspNetCore.Mvc.Routing.IRouteTemplateProvider.Template : string
 ReadOnly Property Template As String Implements IRouteTemplateProvider.Template

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro