Sdílet prostřednictvím


ApiDescription.GroupName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název skupiny pro toto rozhraní API.

public:
 property System::String ^ GroupName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string GroupName { get; set; }
public string? GroupName { get; set; }
member this.GroupName : string with get, set
Public Property GroupName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro