Sdílet prostřednictvím


ApiDescriptionGroup.GroupName Vlastnost

Definice

Název skupiny.

public:
 property System::String ^ GroupName { System::String ^ get(); };
public string GroupName { get; }
public string? GroupName { get; }
member this.GroupName : string
Public ReadOnly Property GroupName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro