Sdílet prostřednictvím


ICommonModel.MemberInfo Vlastnost

Definice

Informace o členech.

public:
 property System::Reflection::MemberInfo ^ MemberInfo { System::Reflection::MemberInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MemberInfo MemberInfo { get; }
member this.MemberInfo : System.Reflection.MemberInfo
Public ReadOnly Property MemberInfo As MemberInfo

Hodnota vlastnosti

Platí pro