Sdílet prostřednictvím


PropertyModel.Properties Vlastnost

Definice

Vlastnosti.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ Properties { System::Collections::Generic::IDictionary<System::Object ^, System::Object ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<object,object> Properties { get; }
public System.Collections.Generic.IDictionary<object,object?> Properties { get; }
member this.Properties : System.Collections.Generic.IDictionary<obj, obj>
Public ReadOnly Property Properties As IDictionary(Of Object, Object)

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro