Sdílet prostřednictvím


CompiledRazorAssemblyPart.Assembly Vlastnost

Definice

Získá .Assembly

public:
 property System::Reflection::Assembly ^ Assembly { System::Reflection::Assembly ^ get(); };
public System.Reflection.Assembly Assembly { get; }
member this.Assembly : System.Reflection.Assembly
Public ReadOnly Property Assembly As Assembly

Hodnota vlastnosti

Platí pro