Sdílet prostřednictvím


ViewComponentBeforeViewExecuteEventData.View Vlastnost

Definice

Hodnota IView

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::IView ^ View { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewEngines::IView ^ get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.IView View { get; }
member this.View : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewEngines.IView
Public ReadOnly Property View As IView

Hodnota vlastnosti

Platí pro