Sdílet prostřednictvím


XmlSerializerInputFormatter.GetSerializableType(Type) Metoda

Definice

Získá typ, do kterého bude xml deserializován.

protected:
 virtual Type ^ GetSerializableType(Type ^ declaredType);
protected virtual Type GetSerializableType (Type declaredType);
abstract member GetSerializableType : Type -> Type
override this.GetSerializableType : Type -> Type
Protected Overridable Function GetSerializableType (declaredType As Type) As Type

Parametry

declaredType
Type

Deklarovaný typ.

Návraty

Typ, na který bude xml deserializován.

Platí pro