Sdílet prostřednictvím


ICompatibilitySwitch.IsValueSet Vlastnost

Definice

Získá hodnotu označující, zda Value byla nastavena vlastnost.

public:
 property bool IsValueSet { bool get(); };
public bool IsValueSet { get; }
member this.IsValueSet : bool
Public ReadOnly Property IsValueSet As Boolean

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Používá ji infrastruktura kompatibility k určení, jestli vývojář aplikace nastavil explicitně hodnotu přidruženou k tomuto přepínači.

Platí pro