Sdílet prostřednictvím


RouteValueProvider.GetValue(String) Metoda

Definice

Načte objekt hodnoty pomocí zadaného klíče.

public:
 override Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ValueProviderResult GetValue(System::String ^ key);
public override Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult GetValue (string key);
override this.GetValue : string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ValueProviderResult
Public Overrides Function GetValue (key As String) As ValueProviderResult

Parametry

key
String

Klíč objektu hodnoty, který se má načíst.

Návraty

Objekt hodnoty pro zadaný klíč. Pokud se přesný klíč nenajde, None.

Platí pro