Sdílet prostřednictvím


ValidationVisitor.Strategy Vlastnost

Definice

Strategie ověřování.

protected:
 property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IValidationStrategy ^ Strategy { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IValidationStrategy ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::Validation::IValidationStrategy ^ value); };
protected Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IValidationStrategy Strategy { get; set; }
protected Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IValidationStrategy? Strategy { get; set; }
member this.Strategy : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.Validation.IValidationStrategy with get, set
Protected Property Strategy As IValidationStrategy

Hodnota vlastnosti

Platí pro