Sdílet prostřednictvím


HttpMethodAttribute.Template Vlastnost

Definice

Šablona trasy. Může být null.

public:
 property System::String ^ Template { System::String ^ get(); };
public string Template { get; }
public string? Template { get; }
member this.Template : string
Public ReadOnly Property Template As String

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro