Sdílet prostřednictvím


CacheVaryByRules.HeaderNames Vlastnost

Definice

public Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues HeaderNames { get; set; }
member this.HeaderNames : Microsoft.Extensions.Primitives.StringValues with get, set
Public Property HeaderNames As StringValues

Hodnota vlastnosti

Platí pro