Sdílet prostřednictvím


EditorHints Výčet

Definice

Upozornění

This class is obsolete and will be removed in a future version.

Tato třída je zastaralá a v budoucí verzi bude odebrána.

Tento výčet podporuje bitové kombinace hodnot jeho členů.

public enum class EditorHints
[System.Flags]
public enum EditorHints
[System.Flags]
[System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")]
public enum EditorHints
[<System.Flags>]
type EditorHints = 
[<System.Flags>]
[<System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")>]
type EditorHints = 
Public Enum EditorHints
Dědičnost
EditorHints
Atributy

Pole

None 0

Mělo by se použít výchozí chování editoru (revize nebo kód) pro dokončování příkazů. Editory mohou vždy použít výchozí chování, a to i v případě, že rozsah je označen jiným CompletionType.

VirtualPath 1

Označuje, že pro tento rozsah by se mělo použít dokončování virtuálních cest, pokud ho editor podporuje. Editory nemusí tento režim dokončování podporovat, a pokud ho nepodporují, použijí výchozí chování (EditorHints.None).

Platí pro