Sdílet prostřednictvím


RazorEngineHost.DefaultClassName Vlastnost

Definice

Název vygenerované třídy

public:
 virtual property System::String ^ DefaultClassName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string DefaultClassName { get; set; }
member this.DefaultClassName : string with get, set
Public Overridable Property DefaultClassName As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro