Sdílet prostřednictvím


SeekableTextReader.Length Vlastnost

Definice

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro