Sdílet prostřednictvím


LinkOptions.LowercaseUrls Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda jsou všechny vygenerované cesty adresy URL malými písmeny. Slouží LowercaseQueryStrings ke konfiguraci chování pro řetězce dotazů.

public:
 property Nullable<bool> LowercaseUrls { Nullable<bool> get(); void set(Nullable<bool> value); };
public bool? LowercaseUrls { get; set; }
member this.LowercaseUrls : Nullable<bool> with get, set
Public Property LowercaseUrls As Nullable(Of Boolean)

Hodnota vlastnosti

Platí pro