Sdílet prostřednictvím


RouteBase.RouteAsync(RouteContext) Metoda

Definice

Asynchronně směruje na základě aktuálního contextobjektu .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ RouteAsync(Microsoft::AspNetCore::Routing::RouteContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task RouteAsync (Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext context);
abstract member RouteAsync : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.RouteAsync : Microsoft.AspNetCore.Routing.RouteContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function RouteAsync (context As RouteContext) As Task

Parametry

context
RouteContext

Instance RouteContext .

Návraty

Implementuje

Platí pro