Sdílet prostřednictvím


NamedPipeTransportOptions.MaxReadBufferSize Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví maximální nespotřebované příchozí bajty přenos bude vyrovnávací paměti.

Hodnota null nebo 0 zakáže backpressure zcela umožňující neomezené ukládání do vyrovnávací paměti. Neomezené ukládání do vyrovnávací paměti serveru představuje bezpečnostní riziko vzhledem k nedůvěryhodným klientům.

public long? MaxReadBufferSize { get; set; }
member this.MaxReadBufferSize : Nullable<int64> with get, set
Public Property MaxReadBufferSize As Nullable(Of Long)

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Výchozí hodnota je 1 MiB.

Platí pro