Sdílet prostřednictvím


HubConnectionOptions.StatefulReconnectBufferSize Vlastnost

Definice

Množství serializovaných zpráv v bajtech, které budeme ukládat do vyrovnávací paměti při použití stateful reconnect, dokud nepoužijeme zpětný tlak na odesílání z klienta.

public long StatefulReconnectBufferSize { get; set; }
member this.StatefulReconnectBufferSize : int64 with get, set
Public Property StatefulReconnectBufferSize As Long

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Výchozí hodnota je 100 000 bajtů.

Platí pro