Sdílet prostřednictvím


HubCallerContext.ConnectionId Vlastnost

Definice

Získá ID připojení.

public:
 abstract property System::String ^ ConnectionId { System::String ^ get(); };
public abstract string ConnectionId { get; }
member this.ConnectionId : string
Public MustOverride ReadOnly Property ConnectionId As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro