Sdílet prostřednictvím


IHubCallerClients.Caller Vlastnost

Definice

Získá proxy, který lze použít k vyvolání metod na volající klient a přijímat výsledky.

public virtual Microsoft.AspNetCore.SignalR.ISingleClientProxy Caller { get; }
member this.Caller : Microsoft.AspNetCore.SignalR.ISingleClientProxy
Public Overridable ReadOnly Property Caller As ISingleClientProxy

Hodnota vlastnosti

Volající klienta.

Platí pro