Share via


IAnnotation.Value Vlastnost

Definice

Získá hodnotu přiřazenou této poznámce.

public object Value { get; }
public object? Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Hodnota vlastnosti

Platí pro