IConventionPropertyBuilder.HasPrecision Metoda

Definice

Konfiguruje přesnost vlastnosti .

public Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder? HasPrecision (int? precision, bool fromDataAnnotation = false);
abstract member HasPrecision : Nullable<int> * bool -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Builders.IConventionPropertyBuilder
Public Function HasPrecision (precision As Nullable(Of Integer), Optional fromDataAnnotation As Boolean = false) As IConventionPropertyBuilder

Parametry

precision
Nullable<Int32>

Přesnost vlastnosti.

fromDataAnnotation
Boolean

Určuje, zda byla konfigurace zadána pomocí datové poznámky.

Návraty

Stejná instance tvůrce, pokud byla použita konfigurace, null jinak.

Platí pro