RelationalNavigationJsonPropertyNameAttributeConvention.RelationalDependencies Vlastnost

Definice

Závislosti specifické pro relačního zprostředkovatele pro tuto službu.

protected virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Infrastructure.RelationalConventionSetBuilderDependencies RelationalDependencies { get; }
member this.RelationalDependencies : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.Conventions.Infrastructure.RelationalConventionSetBuilderDependencies
Protected Overridable ReadOnly Property RelationalDependencies As RelationalConventionSetBuilderDependencies

Hodnota vlastnosti

Platí pro