IConventionDbFunctionParameterBuilder.CanSetTypeMapping Metoda

Definice

Vrátí hodnotu určující, zda RelationalTypeMapping lze nastavit pro tuto vlastnost z aktuálního zdroje konfigurace.

public bool CanSetTypeMapping (Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalTypeMapping typeMapping, bool fromDataAnnotation = false);
abstract member CanSetTypeMapping : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.RelationalTypeMapping * bool -> bool
Public Function CanSetTypeMapping (typeMapping As RelationalTypeMapping, Optional fromDataAnnotation As Boolean = false) As Boolean

Parametry

typeMapping
RelationalTypeMapping

Mapování typu, které se má použít pro parametr funkce.

fromDataAnnotation
Boolean

Určuje, zda byla konfigurace zadána pomocí datové poznámky.

Návraty

True, pokud lze pro tuto vlastnost nastavit mapování typu.

Platí pro