IReadOnlyProperty.GetTypeMapping Metoda

Definice

Vrátí hodnotu CoreTypeMapping pro danou vlastnost z finalizovaného modelu.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.CoreTypeMapping GetTypeMapping ();
abstract member GetTypeMapping : unit -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.CoreTypeMapping
override this.GetTypeMapping : unit -> Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.CoreTypeMapping
Public Overridable Function GetTypeMapping () As CoreTypeMapping

Návraty

Mapování typů.

Platí pro