RuntimeSkipNavigation.DebugView Vlastnost

Definice

Jedná se o interní rozhraní API, které podporuje infrastrukturu Entity Framework Core a nepodléhá stejným standardům kompatibility jako veřejná rozhraní API. V libovolné verzi může být bez upozornění změněna nebo odebrána. Měli byste ho používat přímo v kódu pouze s mimořádnou opatrností a s vědomím, že při aktualizaci na novou verzi Entity Framework Core může dojít k selháním aplikace.

public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DebugView DebugView { get; }
[Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.EntityFrameworkInternal]
public virtual Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DebugView DebugView { get; }
member this.DebugView : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DebugView
[<Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.EntityFrameworkInternal>]
member this.DebugView : Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.DebugView
Public Overridable ReadOnly Property DebugView As DebugView

Hodnota vlastnosti

Atributy

Platí pro