TableExtensions.ToDebugString Metoda

Definice

Vytvoří čitelné vyjádření daných metadat.

Upozornění: Nespoléhejte na formát vráceného řetězce. Je určen pouze pro ladění a mezi verzemi se může libovolně měnit.

public static string ToDebugString (this Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ITable table, Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.MetadataDebugStringOptions options, int indent = 0);
static member ToDebugString : Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata.ITable * Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure.MetadataDebugStringOptions * int -> string
<Extension()>
Public Function ToDebugString (table As ITable, options As MetadataDebugStringOptions, Optional indent As Integer = 0) As String

Parametry

table
ITable

Položka metadat.

options
MetadataDebugStringOptions

Možnosti pro vygenerování řetězce

indent
Int32

Počet mezer odsazení, které se mají použít před každým novým řádkem.

Návraty

Lidsky čitelná reprezentace.

Platí pro