Migration.Up(MigrationBuilder) Metoda

Definice

Vytvoří operace, které budou migrovat databázi nahoru.

protected abstract void Up (Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationBuilder migrationBuilder);
abstract member Up : Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations.MigrationBuilder -> unit
Protected MustOverride Sub Up (migrationBuilder As MigrationBuilder)

Parametry

migrationBuilder
MigrationBuilder

Ten MigrationBuilder , který sestaví operace.

Poznámky

To znamená, že sestaví operace, které převezmou databázi ze stavu, který opustila předchozí migrace, aby byla aktuální s ohledem na tuto migraci.

Tato metoda musí být přepsána v každé třídě, která dědí z Migration.

Další informace a příklady najdete v tématu Migrace databází .

Platí pro