QuerySqlGenerator.VisitTable(TableExpression) Metoda

Definice

Navštíví podřízené položky výrazu tabulky.

protected override System.Linq.Expressions.Expression VisitTable (Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.TableExpression tableExpression);
override this.VisitTable : Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.SqlExpressions.TableExpression -> System.Linq.Expressions.Expression
Protected Overrides Function VisitTable (tableExpression As TableExpression) As Expression

Parametry

tableExpression
TableExpression

Výraz, který chcete navštívit.

Návraty

Změněný výraz, pokud byl změněn nebo jakýkoli dílčí výraz; v opačném případě vrátí původní výraz.

Platí pro