JsonScalarExpression.Path Vlastnost

Definice

Seznam segmentů cest, které vedou ke skaláru z kořenového adresáře JSON uloženého ve sloupci.

public virtual System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.PathSegment> Path { get; }
member this.Path : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.EntityFrameworkCore.Query.PathSegment>
Public Overridable ReadOnly Property Path As IReadOnlyList(Of PathSegment)

Hodnota vlastnosti

Platí pro