OrderingExpression.Type Vlastnost

Definice

Získá statický typ výrazu, který představuje Expression .

public override Type Type { get; }
member this.Type : Type
Public Overrides ReadOnly Property Type As Type

Hodnota vlastnosti

Platí pro