ModelCodeGenerationOptions.ContextNamespace Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví obor názvů pro třídu kontextu.

public virtual string ContextNamespace { get; set; }
public virtual string? ContextNamespace { get; set; }
member this.ContextNamespace : string with get, set
Public Overridable Property ContextNamespace As String

Hodnota vlastnosti

Obor názvů pro třídu kontextu.

Platí pro