JsonTimeSpanReaderWriter.Instance Vlastnost

Definice

Singleton instance tohoto bezstavového čtenáře/zapisovače.

public static Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.Json.JsonTimeSpanReaderWriter Instance { get; }
static member Instance : Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.Json.JsonTimeSpanReaderWriter
Public Shared ReadOnly Property Instance As JsonTimeSpanReaderWriter

Hodnota vlastnosti

Platí pro