JsonValueReaderWriter<TValue>.ToJsonTyped Metoda

Definice

Zapíše hodnotu do formátu JSON.

public abstract void ToJsonTyped (System.Text.Json.Utf8JsonWriter writer, TValue value);
abstract member ToJsonTyped : System.Text.Json.Utf8JsonWriter * 'Value -> unit
Public MustOverride Sub ToJsonTyped (writer As Utf8JsonWriter, value As TValue)

Parametry

writer
Utf8JsonWriter

Hodnota Utf8JsonWriter , do které má být hodnota zapsána.

value
TValue

Hodnota pro zápis

Platí pro