IHostEnvironment.ContentRootPath Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví absolutní cestu k adresáři, který obsahuje soubory obsahu aplikace.

public:
 property System::String ^ ContentRootPath { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ContentRootPath { get; set; }
member this.ContentRootPath : string with get, set
Public Property ContentRootPath As String

Hodnota vlastnosti

String

Platí pro