Sdílet prostřednictvím


ContentRangeHeaderValue.Length Vlastnost

Definice

Získá celkovou velikost dokumentu.

public:
 property Nullable<long> Length { Nullable<long> get(); };
public long? Length { get; }
member this.Length : Nullable<int64>
Public ReadOnly Property Length As Nullable(Of Long)

Hodnota vlastnosti

Platí pro