Sdílet prostřednictvím


ApplicationBase.Log Vlastnost

Definice

Získá objekt, který poskytuje vlastnosti a metody pro zápis informací o událostech a výjimce do naslouchacích procesů protokolu aplikace.

public:
 property Microsoft::VisualBasic::Logging::Log ^ Log { Microsoft::VisualBasic::Logging::Log ^ get(); };
public Microsoft.VisualBasic.Logging.Log Log { get; }
member this.Log : Microsoft.VisualBasic.Logging.Log
Public ReadOnly Property Log As Log

Hodnota vlastnosti

Log

Objekt Log pro aktuální aplikaci.

Příklady

Tento příklad ukazuje, jak použít metodu My.Application.Log.WriteEntry k protokolování informací o trasování. Další informace najdete v tématu Postupy: Zápis zpráv protokolu.

Public Sub TracingTest(ByVal fileName As String)
  My.Application.Log.WriteEntry( 
    "Entering TracingTest with argument " & 
    fileName & ".")
  ' Code to trace goes here.
  My.Application.Log.WriteEntry( 
    "Exiting TracingTest with argument " & 
    fileName & ".")
End Sub

Platí pro

Viz také