Sdílet prostřednictvím


ComputerInfo.TotalPhysicalMemory Vlastnost

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Získá celkovou velikost fyzické paměti počítače.

public:
 property System::UInt64 TotalPhysicalMemory { System::UInt64 get(); };
[System.CLSCompliant(false)]
public ulong TotalPhysicalMemory { get; }
[<System.CLSCompliant(false)>]
member this.TotalPhysicalMemory : uint64
Public ReadOnly Property TotalPhysicalMemory As ULong

Hodnota vlastnosti

Obsahuje ULong počet bajtů fyzické paměti počítače.

Atributy

Výjimky

Aplikace nemůže získat stav paměti.

Příklady

Tento příklad používá My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory vlastnost k zobrazení celkové velikosti fyzické paměti pro počítač, na kterém je kód spuštěn.

MsgBox("Computer's available physical memory: " & 
    My.Computer.Info.TotalPhysicalMemory)

Platí pro

Viz také