Sdílet prostřednictvím


OptionAttribute.DefaultValue Vlastnost

Definice

Volitelná výchozí hodnota, která se má nastavit, pokud uživatel nepředá hodnotu pro tuto možnost.

public:
 property System::Object ^ DefaultValue { System::Object ^ get(); void set(System::Object ^ value); };
public object DefaultValue { get; set; }
member this.DefaultValue : obj with get, set
Public Property DefaultValue As Object

Hodnota vlastnosti

Platí pro