Sdílet prostřednictvím


CommonProjectContext.PackagesDirectory Vlastnost

Definice

Kořen balíčku NuGet pro projekt

public:
 property System::String ^ PackagesDirectory { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PackagesDirectory { get; set; }
member this.PackagesDirectory : string with get, set
Public Property PackagesDirectory As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro