Sdílet prostřednictvím


PropertyMetadata.TypeName Vlastnost

Definice

public:
 property System::String ^ TypeName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string TypeName { get; set; }
member this.TypeName : string with get, set
Public Property TypeName As String

Hodnota vlastnosti

Implementuje

Platí pro