Boolean.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definice

Tento převod není podporován. Při pokusu o použití této metody se vyvolá InvalidCastException .

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
override this.System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.

Návraty

Char

Tento převod není podporován. Není vrácena žádná hodnota.

Implementuje

Výjimky

Pokusíte se převést Boolean hodnotu na Char hodnotu. Tento převod není podporován.

Platí pro