Exception.GetBaseException Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě vrátí Exception hodnotu, která je hlavní příčinou jedné nebo více následných výjimek.

public:
 virtual Exception ^ GetBaseException();
public virtual Exception GetBaseException ();
abstract member GetBaseException : unit -> Exception
override this.GetBaseException : unit -> Exception
Public Overridable Function GetBaseException () As Exception

Návraty

Exception

První výjimka vyvoláná v řetězu výjimek. InnerException Pokud vlastnost aktuální výjimky je null odkaz (Nothingv Visual Basic), vrátí tato vlastnost aktuální výjimku.

Implementuje

Příklady

Následující příklad kódu definuje dvě odvozené Exception třídy. Vynutí výjimku a pak ji znovu vyvolá s jednotlivými odvozenými třídami. Kód ukazuje použití GetBaseException metody k načtení původní výjimky.

// Example for the Exception::GetBaseException method.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Define two derived exceptions to demonstrate nested exceptions.
  ref class SecondLevelException: public Exception
  {
  public:
   SecondLevelException( String^ message, Exception^ inner )
     : Exception( message, inner )
   {}

  };

  ref class ThirdLevelException: public Exception
  {
  public:
   ThirdLevelException( String^ message, Exception^ inner )
     : Exception( message, inner )
   {}

  };


  // DivideBy0 forces a division by 0 and throws a second exception.
  void DivideBy0()
  {
   try
   {
     int zero = 0;
     int ecks = 1 / zero;
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     throw gcnew SecondLevelException( "Forced a division by 0 and threw "
     "a second exception.",ex );
   }

  }


  // This function catches the exception from the called function
  // DivideBy0( ) and throws another in response.
  void Rethrow()
  {
   try
   {
     DivideBy0();
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     throw gcnew ThirdLevelException( "Caught the second exception and "
     "threw a third in response.",ex );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of Exception.GetBaseException "
  "generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nThe program forces a division by 0, "
  "then throws the exception \ntwice more, "
  "using a different derived exception each time.\n" );
  try
  {
   
   // This function calls another that forces a division by 0.
   NDP_UE_CPP::Rethrow();
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Exception^ current;
   Console::WriteLine( "Unwind the nested exceptions using "
   "the InnerException property:\n" );
   
   // This code unwinds the nested exceptions using the 
   // InnerException property.
   current = e;
   while ( current != (Object^)0 )
   {
     Console::WriteLine( current->ToString() );
     Console::WriteLine();
     current = current->InnerException;
   }
   
   // Display the innermost exception.
   Console::WriteLine( "Display the base exception using the \n"
   "GetBaseException method:\n" );
   Console::WriteLine( e->GetBaseException()->ToString() );
  }

}

/*
This example of Exception.GetBaseException generates the following output.

The program forces a division by 0, then throws the exception
twice more, using a different derived exception each time.

Unwind the nested exceptions using the InnerException property:

NDP_UE_CPP.ThirdLevelException: Caught the second exception and threw a third i
n response. ---> NDP_UE_CPP.SecondLevelException: Forced a division by 0 and th
rew a second exception. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide
by zero.
  at NDP_UE_CPP.DivideBy0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CPP.DivideBy0()
  at NDP_UE_CPP.Rethrow()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CPP.Rethrow()
  at main()

NDP_UE_CPP.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw a second exce
ption. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CPP.DivideBy0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CPP.DivideBy0()
  at NDP_UE_CPP.Rethrow()

System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CPP.DivideBy0()

Display the base exception using the
GetBaseException method:

System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CPP.DivideBy0()
*/
// Example for the Exception.GetBaseException method.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Define two derived exceptions to demonstrate nested exceptions.
  class SecondLevelException : Exception
  {
    public SecondLevelException( string message, Exception inner )
      : base( message, inner )
    { }
  }
  class ThirdLevelException : Exception
  {
    public ThirdLevelException( string message, Exception inner )
      : base( message, inner )
    { }
  }

  class NestedExceptions
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine(
        "This example of Exception.GetBaseException " +
        "generates the following output." );
      Console.WriteLine(
        "\nThe program forces a division by 0, then " +
        "throws the exception \ntwice more, " +
        "using a different derived exception each time.\n" );

      try
      {
        // This function calls another that forces a
        // division by 0.
        Rethrow( );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Exception current;

        Console.WriteLine(
          "Unwind the nested exceptions " +
          "using the InnerException property:\n" );

        // This code unwinds the nested exceptions using the
        // InnerException property.
        current = ex;
        while( current != null )
        {
          Console.WriteLine( current.ToString( ) );
          Console.WriteLine( );
          current = current.InnerException;
        }

        // Display the innermost exception.
        Console.WriteLine(
          "Display the base exception " +
          "using the GetBaseException method:\n" );
        Console.WriteLine(
          ex.GetBaseException( ).ToString( ) );
      }
    }

    // This function catches the exception from the called
    // function DivideBy0( ) and throws another in response.
    static void Rethrow()
    {
      try
      {
        DivideBy0( );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        throw new ThirdLevelException(
          "Caught the second exception and " +
          "threw a third in response.", ex );
      }
    }

    // This function forces a division by 0 and throws a second
    // exception.
    static void DivideBy0( )
    {
      try
      {
        int zero = 0;
        int ecks = 1 / zero;
      }
      catch( Exception ex )
      {
        throw new SecondLevelException(
          "Forced a division by 0 and threw " +
          "a second exception.", ex );
      }
    }
  }
}

/*
This example of Exception.GetBaseException generates the following output.

The program forces a division by 0, then throws the exception
twice more, using a different derived exception each time.

Unwind the nested exceptions using the InnerException property:

NDP_UE_CS.ThirdLevelException: Caught the second exception and threw a third in
 response. ---> NDP_UE_CS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and thre
w a second exception. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by
 zero.
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.DivideBy0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.DivideBy0()
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.Rethrow()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.Rethrow()
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.Main()

NDP_UE_CS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw a second excep
tion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.DivideBy0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.DivideBy0()
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.Rethrow()

System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.DivideBy0()

Display the base exception using the GetBaseException method:

System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CS.NestedExceptions.DivideBy0()
*/
// Example for the Exception.GetBaseException method.
open System

// Define two derived exceptions to demonstrate nested exceptions.
type SecondLevelException(message, inner: Exception) =
  inherit Exception(message, inner)

type ThirdLevelException(message, inner: Exception) = 
  inherit Exception(message, inner)

printfn 
  """This example of Exception.GetBaseException generates the following output.

The program forces a division by 0, then throws the exception
twice more, using a different derived exception each time.
"""


// This function forces a division by 0 and throws a second exception.
let divideBy0 () =
  try
    let zero = 0
    let ecks = 1 / zero
    ()
  with ex ->
    raise (SecondLevelException("Forced a division by 0 and threw a second exception.", ex) )

// This function catches the exception from the called
// function divideBy0() and throws another in response.
let rethrow () =
  try
    divideBy0 ()
  with ex ->
    raise (ThirdLevelException("Caught the second exception and threw a third in response.", ex) )

try
  // This function calls another that forces a
  // division by 0.
  rethrow ()
with ex ->
  printfn "Unwind the nested exceptions using the InnerException property:\n"

  // This code unwinds the nested exceptions using the
  // InnerException property.
  let mutable current = ex
  while current <> null do
    printfn $"{current}\n"
    current <- current.InnerException

  // Display the innermost exception.
  printfn "Display the base exception using the GetBaseException method:\n"
  printfn $"{ex.GetBaseException()}"


// This example of Exception.GetBaseException generates the following output.
//
// The program forces a division by 0, then throws the exception
// twice more, using a different derived exception each time.
//
// Unwind the nested exceptions using the InnerException property:
//
// NDP_UE_FS+ThirdLevelException: Caught the second exception and threw a third in
// response. ---> NDP_UE_FS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and thre
// w a second exception. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by
// zero.
//  at NDP_UE_FS.divideBy0()
//  --- End of inner exception stack trace ---
//  at NDP_UE_FS.divideBy0()
//  at NDP_UE_FS.rethrow()
//  --- End of inner exception stack trace ---
//  at NDP_UE_FS.rethrow()
//  at<StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS.main@()
//
// NDP_UE_FS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw a second excep
// tion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
//  at NDP_UE_FS.divideBy0()
//  --- End of inner exception stack trace ---
//  at NDP_UE_FS.divideBy0()
//  at NDP_UE_FS.rethrow()
//
// System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
//  at NDP_UE_FS.divideBy0()
//
// Display the base exception using the GetBaseException method:
//
// System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
//  at NDP_UE_FS.divideBy0()
' Example for the Exception.GetBaseException method.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Define two derived exceptions to demonstrate nested exceptions.
  Class SecondLevelException
    Inherits Exception
      
    Public Sub New( message As String, inner As Exception )
      MyBase.New( message, inner )
    End Sub
  End Class

  Class ThirdLevelException
    Inherits Exception
      
    Public Sub New( message As String, inner As Exception )
      MyBase.New( message, inner )
    End Sub
  End Class

  Class NestedExceptions
    
    Public Shared Sub Main( )
      Console.WriteLine( _
        "This example of Exception.GetBaseException " & _
        "generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "The program forces a division by 0, then throws " & _
        "the exception " & vbCrLf & "twice more, using " & _
        "a different derived exception each time:" & vbCrLf )
       
      Try
        ' This sub calls another that forces a division by 0.
        Rethrow()

      Catch ex As Exception
        Dim current As Exception
         
        Console.WriteLine( _
          "Unwind the nested exceptions using the " & _
          "InnerException property:" & vbCrLf )
         
        ' This code unwinds the nested exceptions using the 
        ' InnerException property.
        current = ex
        While Not ( current Is Nothing )
          Console.WriteLine( current.ToString( ) )
          Console.WriteLine( )
          current = current.InnerException
        End While
         
        ' Display the innermost exception.
        Console.WriteLine( _
          "Display the base exception using the " & _
          "GetBaseException method:" & vbCrLf )
        Console.WriteLine( _
          ex.GetBaseException( ).ToString( ) )
      End Try
    End Sub
      
    ' This sub catches the exception from the called sub
    ' DivideBy0( ) and throws another in response.
    Shared Sub Rethrow( )
      Try
        DivideBy0( )

      Catch ex As Exception
        Throw New ThirdLevelException( _
          "Caught the second exception and " & _
          "threw a third in response.", ex )
      End Try
    End Sub
      
    ' This sub forces a division by 0 and throws a second 
    ' exception.
    Shared Sub DivideBy0( )
      Try
        Dim zero As Integer = 0
        Dim ecks As Integer = 1 \ zero

      Catch ex As Exception
        Throw New SecondLevelException( _
          "Forced a division by 0 and threw " & _
          "a second exception.", ex )
      End Try
    End Sub
  End Class
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of Exception.GetBaseException generates the following output.
' 
' The program forces a division by 0, then throws the exception
' twice more, using a different derived exception each time:
' 
' Unwind the nested exceptions using the InnerException property:
' 
' NDP_UE_VB.ThirdLevelException: Caught the second exception and threw a third
' in response. ---> NDP_UE_VB.SecondLevelException: Forced a division by 0 and
' threw a second exception. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to div
' ide by zero.
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.DivideBy0()
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.DivideBy0()
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.Rethrow()
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.Rethrow()
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.Main()
' 
' NDP_UE_VB.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw a second exc
' eption. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.DivideBy0()
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.DivideBy0()
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.Rethrow()
' 
' System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.DivideBy0()
' 
' Display the base exception using the GetBaseException method:
' 
' System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
'  at NDP_UE_VB.NestedExceptions.DivideBy0()

Poznámky

Řetěz výjimek se skládá ze sady výjimek, aby každá výjimka v řetězu byla vyvolán jako přímý výsledek výjimky odkazované ve své InnerException vlastnosti. Pro daný řetězec může existovat přesně jedna výjimka, která je hlavní příčinou všech ostatních výjimek v řetězu. Tato výjimka se nazývá základní výjimka a její InnerException vlastnost vždy obsahuje odkaz null.

Pro všechny výjimky v řetězu výjimek GetBaseException musí metoda vrátit stejný objekt (základní výjimka).

Tuto metodu GetBaseException použijte, pokud chcete najít původní příčinu výjimky, ale nepotřebujete informace o výjimkách, ke kterým mohlo dojít mezi aktuální výjimkou a první výjimkou.

Poznámky pro dědice

Metoda GetBaseException je přepsána ve třídách, které vyžadují kontrolu nad obsahem nebo formátem výjimky.

Platí pro