Memory<T>.Length Vlastnost

Definice

Získá počet položek v aktuální instanci.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet položek v aktuální instanci

Platí pro