BindingFlags Výčet

Definice

Určuje příznaky, které řídí vazbu a způsob, jakým je vyhledávání členů a typů prováděno reflexí.

Tento výčet podporuje bitové kombinace hodnot jeho členů.

public enum class BindingFlags
[System.Flags]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum BindingFlags
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum BindingFlags
[<System.Flags>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type BindingFlags = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type BindingFlags = 
Public Enum BindingFlags
Dědičnost
BindingFlags
Atributy

Pole

CreateInstance 512

Určuje, že reflexe by měla vytvořit instanci zadaného typu. Volá konstruktor, který odpovídá zadaným argumentů. Zadaný název členu se ignoruje. Pokud typ vyhledávání není zadaný, (instance | Veřejné) bude platit. Inicializátor typu není možné volat.

Tento příznak se předá InvokeMember metodě pro vyvolání konstruktoru.

DeclaredOnly 2

Určuje, že je třeba zvážit pouze členy deklarované na úrovni zadané hierarchie typu. Zděděné členy se nepovažují.

Default 0

Určuje, že nejsou definovány žádné příznaky vazeb.

DoNotWrapExceptions 33554432
ExactBinding 65536

Určuje, že typy zadaných argumentů musí přesně odpovídat typům odpovídajících formálních parametrů. Reflexe vyvolá výjimku, pokud volající poskytuje objekt, který nemá hodnotu null Binder , protože to znamená, že volající dodává BindToXXX implementace, které vyberou příslušnou metodu. Výchozí pořadač tento příznak ignoruje, zatímco vlastní pořadače mohou implementovat sémantiku tohoto příznaku.

FlattenHierarchy 64

Určuje, že veřejné a chráněné statické členy v hierarchii by měly být vráceny. Privátní statické členy v zděděných třídách se nevrátí. Statické členy zahrnují pole, metody, události a vlastnosti. Vnořené typy se nevrátí.

GetField 1024

Určuje, že se má vrátit hodnota zadaného pole.

Tento příznak se předá InvokeMember metodě pro získání hodnoty pole.

GetProperty 4096

Určuje, že hodnota zadané vlastnosti by měla být vrácena.

Tento příznak se předá InvokeMember metodě pro vyvolání metody getter vlastnosti.

IgnoreCase 1

Určuje, že případ názvu člena by neměl být při vazbě považován za.

IgnoreReturn 16777216

Používá se v zprostředkovatele komunikace modelu COM k určení, že návratová hodnota člena může být ignorována.

Instance 4

Určuje, že členové instance se mají zahrnout do vyhledávání.

InvokeMethod 256

Určuje, že se má vyvolat metoda. Nesmí to být konstruktor ani inicializátor typu.

Tento příznak se předá InvokeMember metodě pro vyvolání metody.

NonPublic 32

Určuje, že do vyhledávání mají být zahrnuti neveřejní členové.

OptionalParamBinding 262144

Vrátí sadu členů, jejichž počet parametrů odpovídá počtu zadaných argumentů. Tento příznak vazby se používá pro metody s parametry, které mají výchozí hodnoty a metody s argumenty proměnných (varargs). Tento příznak by měl být použit pouze s InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).

Parametry s výchozími hodnotami se používají pouze ve voláních, kde jsou vynechány koncové argumenty. Musí to být poslední argumenty.

Public 16

Určuje, že do vyhledávání mají být zahrnuti veřejné členy.

PutDispProperty 16384

Určuje, že PROPPUT člen objektu COM by měl být vyvolán. PROPPUT určuje funkci nastavení vlastností, která používá hodnotu. Použijte PutDispProperty , pokud vlastnost má obě PROPPUT vlastnosti a PROPPUTREF potřebujete rozlišit, který z nich je volána.

PutRefDispProperty 32768

Určuje, že PROPPUTREF člen objektu COM by měl být vyvolán. PROPPUTREF určuje funkci nastavení vlastnosti, která místo hodnoty používá odkaz. Použijte PutRefDispProperty , pokud vlastnost má obě PROPPUT vlastnosti a PROPPUTREF potřebujete rozlišit, který z nich je volána.

SetField 2048

Určuje, že hodnota zadaného pole by měla být nastavena.

Tento příznak se předá InvokeMember metodě pro nastavení hodnoty pole.

SetProperty 8192

Určuje, že hodnota zadané vlastnosti by měla být nastavena. Pro vlastnosti modelu COM je určením tohoto příznaku vazby ekvivalentní zadání PutDispProperty a PutRefDispProperty.

Tento příznak se předá InvokeMember metodě pro vyvolání setter vlastnosti.

Static 8

Určuje, že do vyhledávání se mají zahrnout statické členy.

SuppressChangeType 131072

Není implementováno.

Příklady

Následující příklad ukazuje mnoho příznaků vazeb.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::IO;

//namespace BindingFlagsSnippet {
public ref class TestClass
{
public:
  String^ Name;

private:
  array<Object^>^ values;
  int methodCalled;

public:

  property Object^ Item [int]
  {
   Object^ get( int index )
   {
     return values[ index ];
   }

   void set( int index, Object^ value )
   {
     values[ index ] = value;
   }
  }

  property Object^ Value
  {
   Object^ get()
   {
     return "the value";
   }
  }

  TestClass() 
  {
   Name = "initialName";
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }
  
  TestClass(String^ initName)
  {
   Name = initName;
   values = gcnew array<Object^> {(int^)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
   methodCalled = 0;
  }

  static void SayHello()
  {
   Console::WriteLine( "Hello" );
  }

  void AddUp()
  {
   methodCalled++;
   Console::WriteLine( "AddUp Called {0} times", methodCalled );
  }

  static double ComputeSum( double d1, double d2 )
  {
   return d1 + d2;
  }

  static void PrintName( String^ firstName, String^ lastName )
  {
   Console::WriteLine( "{0},{1}", lastName, firstName );
  }

  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

  void Swap( interior_ptr<int> a, interior_ptr<int> b )
  {
   int x = *a;
    *a = *b;
    *b = x;
  }
};


[DefaultMemberAttribute("PrintTime")]
public ref class TestClass2
{
public:
  void PrintTime()
  {
   Console::WriteLine( DateTime::Now );
  }

};

public ref class Base
{
private:
  static int BaseOnlyPrivate = 0;
protected:
  static int BaseOnly = 0;
};

public ref class Derived : Base
{
public:
  static int DerivedOnly = 0;
};

public ref class MostDerived : Derived {};

void main()
{
  array<Object^>^ noArguments;

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a static method.
  Type^ t = TestClass::typeid;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a static method." );
  Console::WriteLine( "-------------------------" );
  t->InvokeMember( "SayHello", BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Public | BindingFlags::Static, 
     nullptr, nullptr, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call an instance method.
  TestClass^ c = gcnew TestClass;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an instance method." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );
  c->GetType()->InvokeMember( "AddUp", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, c, noArguments );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method with parameters.
  array<Object^>^args = {100.09,184.45};
  Object^ result;
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------" );
  result = t->InvokeMember( "ComputeSum", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, args );
  Console::WriteLine( " {0} + {1} = {2}", args[ 0 ], args[ 1 ], result );

  // BindingFlags::GetField, SetField
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a field (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );

  // Get a field value.
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // Set a field.
  array<Object^>^obj2 = {"NewName"};
  t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::SetField, nullptr, c, obj2 );
  result = t->InvokeMember( "Name", BindingFlags::GetField, nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking an indexed property (getting and setting.)" );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------------------" );

  // BindingFlags::GetProperty
  // Get an indexed property value.
  int index = 3;
  array<Object^>^obj3 = {index};
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );

  // BindingFlags::SetProperty
  // Set an indexed property value.
  index = 3;
  array<Object^>^obj4 = {index,"NewValue"};
  t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::SetProperty, nullptr, c, obj4 );
  result = t->InvokeMember( "Item", BindingFlags::GetProperty, nullptr, c, obj3 );
  Console::WriteLine( "Item->Item[ {0}] == {1}", index, result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Getting a field or property." );
  Console::WriteLine( "----------------------------" );

  // BindingFlags::GetField
  // Get a field or property.
  result = t->InvokeMember( "Name", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Name == {0}", result );

  // BindingFlags::GetProperty
  result = t->InvokeMember( "Value", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::GetField | 
    BindingFlags::GetProperty), nullptr, c, noArguments );
  Console::WriteLine( "Value == {0}", result );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with named parameters." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------" );

  // BindingFlags::InvokeMethod
  // Call a method using named parameters.
  array<Object^>^argValues = {"Mouse","Micky"};
  array<String^>^argNames = {"lastName","firstName"};
  t->InvokeMember( "PrintName", BindingFlags::InvokeMethod, nullptr, nullptr, argValues, nullptr, 
    nullptr, argNames );
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a default member of a type." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------" );

  // BindingFlags::Default
  // Call the default member of a type.
  Type^ t3 = TestClass2::typeid;
  t3->InvokeMember( "", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::InvokeMethod | BindingFlags::Default), 
    nullptr, gcnew TestClass2, noArguments );

  // BindingFlags::Static, NonPublic, and Public
  // Invoking a member with ref parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Invoking a method with ref parameters." );
  Console::WriteLine( "--------------------------------------" );
  MethodInfo^ m = t->GetMethod( "Swap" );
  args = gcnew array<Object^>(2);
  args[ 0 ] = 1;
  args[ 1 ] = 2;
  m->Invoke( gcnew TestClass, args );
  Console::WriteLine( "{0}, {1}", args[ 0 ], args[ 1 ] );

  // BindingFlags::CreateInstance
  // Creating an instance with a parameterless constructor.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a parameterless constructor." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------" );
  Object^ obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, noArguments );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created.", obj->GetType()->Name);

  // Creating an instance with a constructor that has parameters.
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Creating an instance with a constructor that has parameters." );
  Console::WriteLine( "------------------------------------------------------------" );
  obj = t->InvokeMember( "TestClass", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::Public | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::CreateInstance), nullptr, nullptr, 
    gcnew array<Object^> { "Hello, World!" } );
  Console::WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj->GetType()->Name, 
    obj->GetType()->InvokeMember("Name", BindingFlags::GetField, nullptr, obj, noArguments));

  // BindingFlags::DeclaredOnly
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "DeclaredOnly instance members." );
  Console::WriteLine( "------------------------------" );
  array<System::Reflection::MemberInfo^>^memInfo = t->GetMembers( BindingFlags::DeclaredOnly | 
    BindingFlags::Instance | BindingFlags::Public);
  for ( int i = 0; i < memInfo->Length; i++ )
  {
   Console::WriteLine( memInfo[ i ]->Name );

  }

  // BindingFlags::IgnoreCase
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using IgnoreCase and invoking the PrintName method." );
  Console::WriteLine( "---------------------------------------------------" );
  t->InvokeMember( "printname", static_cast<BindingFlags>(BindingFlags::IgnoreCase | 
        BindingFlags::Static | BindingFlags::Public | BindingFlags::InvokeMethod), 
        nullptr, nullptr, gcnew array<Object^> {"Brad","Smith"});

  // BindingFlags::FlattenHierarchy
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine( "Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
  Console::WriteLine( "----------------------------------------------------------------------------" );
  array<FieldInfo^>^ finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | 
     BindingFlags::Public | BindingFlags::Static | BindingFlags::FlattenHierarchy);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }

  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
  Console::WriteLine("-------------------------");
  finfos = MostDerived::typeid->GetFields(BindingFlags::NonPublic | BindingFlags::Public |
     BindingFlags::Static);
  for each (FieldInfo^ finfo in finfos)
  {
    Console::WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo->Name, finfo->DeclaringType->Name);
  }
};

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
 100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item->Item[ 3] == 3
Item->Item[ 3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:19:06 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Value
Item
Name
methodCalled

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
using System;
using System.Reflection;
using System.IO;

namespace BindingFlagsSnippet
{
  class Example
  {
    static void Main()
    {
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a static method.
      Type t = typeof (TestClass);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a static method.");
      Console.WriteLine("-------------------------");
      t.InvokeMember ("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Static, null, null, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call an instance method.
      TestClass c = new TestClass ();
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an instance method.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});
      c.GetType().InvokeMember ("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, null, c, new object [] {});

      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method with parameters.
      object [] args = new object [] {100.09, 184.45};
      object result;
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------");
      result = t.InvokeMember ("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, args);
      Console.WriteLine ("{0} + {1} = {2}", args[0], args[1], result);

      // BindingFlags.GetField, SetField
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      // Get a field value.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // Set a field.
      t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.SetField, null, c, new object [] {"NewName"});
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField, null, c, new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)");
      Console.WriteLine("--------------------------------------------------");
      // BindingFlags.GetProperty
      // Get an indexed property value.
      int index = 3;
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty, null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);
      // BindingFlags.SetProperty
      // Set an indexed property value.
      index = 3;
      t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.SetProperty, null, c, new object [] {index, "NewValue"});
      result = t.InvokeMember ("Item", BindingFlags.GetProperty , null, c, new object [] {index});
      Console.WriteLine ("Item[{0}] == {1}", index, result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Getting a field or property.");
      Console.WriteLine("----------------------------");
      // BindingFlags.GetField
      // Get a field or property.
      result = t.InvokeMember ("Name", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Name == {0}", result);
      // BindingFlags.GetProperty
      result = t.InvokeMember ("Value", BindingFlags.GetField | BindingFlags.GetProperty, null, c,
        new object [] {});
      Console.WriteLine ("Value == {0}", result);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------");
      // BindingFlags.InvokeMethod
      // Call a method using named parameters.
      object[] argValues = new object [] {"Mouse", "Micky"};
      String [] argNames = new String [] {"lastName", "firstName"};
      t.InvokeMember ("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, null, null, argValues, null, null,
        argNames);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.");
      Console.WriteLine("------------------------------------");
      // BindingFlags.Default
      // Call the default member of a type.
      Type t3 = typeof (TestClass2);
      t3.InvokeMember ("", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.Default, null, new TestClass2(),
        new object [] {});

      // BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
      // Invoking a member with ref parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Invoking a method with ref parameters.");
      Console.WriteLine("--------------------------------------");
      MethodInfo m = t.GetMethod("Swap");
      args = new object[2];
      args[0] = 1;
      args[1] = 2;
      m.Invoke(new TestClass(),args);
      Console.WriteLine ("{0}, {1}", args[0], args[1]);

      // BindingFlags.CreateInstance
      // Creating an instance with a parameterless constructor.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a parameterless constructor.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------");
      object cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] {});
      Console.WriteLine("Instance of {0} created.", cobj.GetType().Name);

      // Creating an instance with a constructor that has parameters.
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.");
      Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");
      cobj = t.InvokeMember ("TestClass", BindingFlags.Public |
        BindingFlags.Instance | BindingFlags.CreateInstance,
        null, null, new object [] { "Hello, World!" });
      Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", cobj.GetType().Name,
        cobj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, null, cobj, null));

      // BindingFlags.DeclaredOnly
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.");
      Console.WriteLine("------------------------------");
      System.Reflection.MemberInfo[] memInfo =
        t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Instance |
        BindingFlags.Public);
      for(int i=0;i<memInfo.Length;i++)
      {
        Console.WriteLine(memInfo[i].Name);
      }

      // BindingFlags.IgnoreCase
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.");
      Console.WriteLine("---------------------------------------------------");
      t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase | BindingFlags.Static |
        BindingFlags.Public | BindingFlags.InvokeMethod, null, null, new object[]
        {"Brad","Smith"});

      // BindingFlags.FlattenHierarchy
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." );
      Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------");
      FieldInfo[] finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static | BindingFlags.FlattenHierarchy);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." );
      Console.WriteLine("-------------------------");
      finfos = typeof(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Public |
         BindingFlags.Static);
      foreach (FieldInfo finfo in finfos)
      {
        Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name);
      }
    }
  }

  public class TestClass
  {
    public String Name;
    private Object [] values = new Object [] {0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    public Object this [int index]
    {
      get
      {
        return values[index];
      }
      set
      {
        values[index] = value;
      }
    }

    public Object Value
    {
      get
      {
        return "the value";
      }
    }

    public TestClass () : this("initialName") {}
    public TestClass (string initName)
    {
      Name = initName;
    }

    int methodCalled = 0;

    public static void SayHello ()
    {
      Console.WriteLine ("Hello");
    }

    public void AddUp ()
    {
      methodCalled++;
      Console.WriteLine ("AddUp Called {0} times", methodCalled);
    }

    public static double ComputeSum (double d1, double d2)
    {
      return d1 + d2;
    }

    public static void PrintName (String firstName, String lastName)
    {
      Console.WriteLine ("{0},{1}", lastName,firstName);
    }

    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }

    public void Swap(ref int a, ref int b)
    {
      int x = a;
      a = b;
      b = x;
    }
  }

  [DefaultMemberAttribute ("PrintTime")]
  public class TestClass2
  {
    public void PrintTime ()
    {
      Console.WriteLine (DateTime.Now);
    }
  }

  public class Base
  {
    static int BaseOnlyPrivate = 0;
    protected static int BaseOnly = 0;
  }
  public class Derived : Base
  {
    public static int DerivedOnly = 0;
  }
  public class MostDerived : Derived {}
}

/* This example produces output similar to the following:

Invoking a static method.
-------------------------
Hello

Invoking an instance method.
----------------------------
AddUp Called 1 times
AddUp Called 2 times

Invoking a method with parameters.
---------------------------------
100.09 + 184.45 = 284.54

Invoking a field (getting and setting.)
--------------------------------------
Name == initialName
Name == NewName

Invoking an indexed property (getting and setting.)
--------------------------------------------------
Item[3] == 3
Item[3] == NewValue

Getting a field or property.
----------------------------
Name == NewName
Value == the value

Invoking a method with named parameters.
---------------------------------------
Mouse,Micky

Invoking a default member of a type.
------------------------------------
12/23/2009 4:29:21 PM

Invoking a method with ref parameters.
--------------------------------------
2, 1

Creating an instance with a parameterless constructor.
------------------------------------------------------
Instance of TestClass created.

Creating an instance with a constructor that has parameters.
------------------------------------------------------------
Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.

DeclaredOnly instance members.
------------------------------
get_Item
set_Item
get_Value
AddUp
PrintTime
Swap
.ctor
.ctor
Item
Value
Name

Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
---------------------------------------------------
Smith,Brad

Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
----------------------------------------------------------------------------
DerivedOnly defined in Derived.
BaseOnly defined in Base.

Without FlattenHierarchy.
-------------------------

 */
Imports System.Reflection
Imports System.IO

Class Invoke

  Public Shared Sub Main()
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a static method.
    Dim t As Type = GetType(TestClass)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a static method.")
    Console.WriteLine("-------------------------")
    t.InvokeMember("SayHello", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Public _
      Or BindingFlags.Static, Nothing, Nothing, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call an instance method.
    Dim c As New TestClass()
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an instance method.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})
    c.GetType().InvokeMember("AddUp", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, c, New Object() {})

    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method with parameters.
    Dim args() As Object = {100.09, 184.45}
    Dim result As Object
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------")
    result = t.InvokeMember("ComputeSum", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, args)
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", args(0), args(1), result)

    ' BindingFlags.GetField, SetField
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a field (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------")
    ' Get a field value.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' Set a field.
    t.InvokeMember("Name", BindingFlags.SetField, Nothing, c, New Object() {"NewName"})
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking an indexed property (getting and setting.)")
    Console.WriteLine("--------------------------------------------------")
    ' BindingFlags.GetProperty 
    ' Get an indexed property value.
    Dim index As Integer = 3
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)
    ' BindingFlags.SetProperty
    ' Set an indexed property value.
    index = 3
    t.InvokeMember("Item", BindingFlags.SetProperty, Nothing, c, New Object() {index, "NewValue"})
    result = t.InvokeMember("Item", BindingFlags.GetProperty, Nothing, c, New Object() {index})
    Console.WriteLine("Item[{0}] == {1}", index, result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Getting a field or property.")
    Console.WriteLine("----------------------------")
    ' BindingFlags.GetField
    ' Get a field or property.
    result = t.InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Name == {0}", result)
    ' BindingFlags.GetProperty
    result = t.InvokeMember("Value", BindingFlags.GetField Or BindingFlags.GetProperty, Nothing, _
      c, New Object() {})
    Console.WriteLine("Value == {0}", result)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with named parameters.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------")
    ' BindingFlags.InvokeMethod
    ' Call a method using named parameters.
    Dim argValues() As Object = {"Mouse", "Micky"}
    Dim argNames() As [String] = {"lastName", "firstName"}
    t.InvokeMember("PrintName", BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, argValues, Nothing, _
      Nothing, argNames)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a default member of a type.")
    Console.WriteLine("------------------------------------")
    ' BindingFlags.Default
    ' Call the default member of a type.
    Dim t3 As Type = GetType(TestClass2)
    t3.InvokeMember("", BindingFlags.InvokeMethod Or BindingFlags.Default, Nothing, _
      New TestClass2(), New Object() {})

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Invoking a method with ByRef parameters.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------")
    ' BindingFlags.Static, NonPublic, and Public
    ' Invoking a member by reference.
    Dim m As MethodInfo = t.GetMethod("Swap")
    args = New Object(1) {}
    args(0) = 1
    args(1) = 2
    m.Invoke(New TestClass(), args)
    Console.WriteLine("{0}, {1}", args(0), args(1))

    ' BindingFlags.CreateInstance
    ' Creating an instance.
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with parameterless constructor.")
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------")
    Dim obj As Object = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, _
      Nothing, Nothing, New Object() {})
    Console.WriteLine("Instance of {0} created.", obj.GetType().Name)

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Creating an instance with a constructor that has parameters.")
    Console.WriteLine("------------------------------------------------------------")
    obj = GetType(TestClass).InvokeMember("TestClass", BindingFlags.CreateInstance, Nothing, _
      Nothing, New Object() { "Hello, World!" })
    Console.WriteLine("Instance of {0} created with initial value '{1}'.", obj.GetType().Name, _
      obj.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetField, Nothing, obj, Nothing))

    ' BindingFlags.DeclaredOnly
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("DeclaredOnly instance members.")
    Console.WriteLine("------------------------------")
    Dim memInfo As System.Reflection.MemberInfo() = t.GetMembers(BindingFlags.DeclaredOnly Or _
      BindingFlags.Public Or BindingFlags.Instance)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To memInfo.Length - 1
      Console.WriteLine(memInfo(i).Name)
    Next i

    ' BindingFlags.IgnoreCase
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.")
    Console.WriteLine("---------------------------------------------------")
    t.InvokeMember("printname", BindingFlags.IgnoreCase Or BindingFlags.Public Or _
      BindingFlags.Static Or BindingFlags.InvokeMethod, Nothing, Nothing, _
      New Object() {"Brad", "Smith"})

    ' BindingFlags.FlattenHierarchy
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members." )
    Console.WriteLine("----------------------------------------------------------------------------")
    Dim finfos() As FieldInfo = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or _
       BindingFlags.Public Or BindingFlags.Static Or BindingFlags.FlattenHierarchy)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next

    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Without FlattenHierarchy." )
    Console.WriteLine("-------------------------")
    finfos = GetType(MostDerived).GetFields(BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Public Or _
       BindingFlags.Static)
    For Each finfo As FieldInfo In finfos
      Console.WriteLine("{0} defined in {1}.", finfo.Name, finfo.DeclaringType.Name)
    Next
  End Sub
End Class

Public Class TestClass
  Public Name As String
  Private values() As [Object] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  Default Public Property Item(ByVal index As Integer) As [Object]
    Get
      Return values(index)
    End Get
    Set(ByVal Value As [Object])
      values(index) = Value
    End Set
  End Property

  Public ReadOnly Property Value() As [Object]
    Get
      Return "the value"
    End Get
  End Property

  Public Sub New(ByVal initName As String)
    Name = initName
  End Sub 

  Public Sub New()
    MyClass.New("initialName")
  End Sub 

  Private methodCalled As Integer = 0

  Public Shared Sub SayHello()
    Console.WriteLine("Hello")
  End Sub 

  Public Sub AddUp()
    methodCalled += 1
    Console.WriteLine("AddUp Called {0} times", methodCalled)
  End Sub 

  Public Shared Function ComputeSum(ByVal d1 As Double, ByVal d2 As Double) As Double
    Return d1 + d2
  End Function 

  Public Shared Sub PrintName(ByVal firstName As [String], ByVal lastName As [String])
    Console.WriteLine("{0},{1}", lastName, firstName)
  End Sub 

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 

  Public Sub Swap(ByRef a As Integer, ByRef b As Integer)
    Dim x As Integer = a
    a = b
    b = x
  End Sub
End Class

<DefaultMemberAttribute("PrintTime")> _
Public Class TestClass2

  Public Sub PrintTime()
    Console.WriteLine(DateTime.Now)
  End Sub 
End Class

Public Class Base
  Shared BaseOnlyPrivate As Integer = 0
  Protected Shared BaseOnly As Integer = 0
End Class

Public Class Derived 
  Inherits Base
  Public Shared DerivedOnly As Integer = 0
End Class

Public Class MostDerived 
  Inherits Derived
End Class

' This example produces output similar to the following:
'
'Invoking a static method.
'-------------------------
'Hello
'
'Invoking an instance method.
'----------------------------
'AddUp Called 1 times
'AddUp Called 2 times
'
'Invoking a method with parameters.
'---------------------------------
'100.09 + 184.45 = 284.54
'
'Invoking a field (getting and setting.)
'--------------------------------------
'Name == initialName
'Name == NewName
'
'Invoking an indexed property (getting and setting.)
'--------------------------------------------------
'Item[3] == 3
'Item[3] == NewValue
'
'Getting a field or property.
'----------------------------
'Name == NewName
'Value == the value
'
'Invoking a method with named parameters.
'---------------------------------------
'Mouse,Micky
'
'Invoking a default member of a type.
'------------------------------------
'12/23/2009 4:34:22 PM
'
'Invoking a method with ByRef parameters.
'----------------------------------------
'2, 1
'
'Creating an instance with parameterless constructor.
'----------------------------------------------------
'Instance of TestClass created.
'
'Creating an instance with a constructor that has parameters.
'------------------------------------------------------------
'Instance of TestClass created with initial value 'Hello, World!'.
'
'DeclaredOnly instance members.
'------------------------------
'get_Item
'set_Item
'get_Value
'AddUp
'PrintTime
'Swap
'.ctor
'.ctor
'Item
'Value
'Name
'
'Using IgnoreCase and invoking the PrintName method.
'---------------------------------------------------
'Smith,Brad
'
'Using FlattenHierarchy to get inherited static protected and public members.
'----------------------------------------------------------------------------
'DerivedOnly defined in Derived.
'BaseOnly defined in Base.
'
'Without FlattenHierarchy.
'-------------------------
'

Poznámky

Tyto BindingFlags řídicí vazby pro velký počet tříd v názvech System, System.Reflectiona System.Runtime obory názvů, které volají, vytvářejí, získávají, nastavují a vyhledávají členy a typy.

BindingFlags se používají v následujících Type metodách a dalších místech, jako MethodBase.Invokejsou:

InvokeMember a GetMethod jsou obzvláště důležité.

Příznaky vazeb je možné kategorizovat podle toho, jak identifikují člena typu, jak je uvedeno v následující tabulce.

Identifikované přístupností Identifikovaný argumentem vazby Identifikovaný operací
DeclaredOnly

FlattenHierarchy

IgnoreCase

IgnoreReturn

Instance

Nonpublic

Veřejná

Static
Přesná vazba

OptionalParamBinding
Createinstance

GetField

Setfield

Getproperty

SetProperty

InvokeMethod

PutDispProperty

PutRefDispProperty

Poznámka

Musíte zadat Instance nebo spolu s Public členy nebo NonPublic žádné členy nebudou Static vráceny.

Následující tabulka uvádí převody provedené ve výchozím nastavení Binder.ChangeType. Tato tabulka platí zejména pro BindingFlags.ExactBinding příznak vazby. Obecný princip spočívá v tom, že ChangeType by se mělo provádět pouze rozšiřující převody, které nikdy nepřijdou o data. Příkladem rozšiřujícího převodu je vynucení hodnoty, která je celé číslo s 32bitovým signtegerem s 64bitovým signtegerem. Liší se od zužujícího převodu, který může ztratit data. Příkladem zužujícího se převodu je vynucení 64bitového celého čísla se signtegerem s 32bitovým signtegerem.

Typ zdroje Typ cíle
Libovolný typ Jeho základní typ.
Libovolný typ Rozhraní, které implementuje.
Char UInt16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Byte Char, UInt16, Int16, UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
SByte Int16, Int32, Int64, Single, Double
UInt16 UInt32, Int32, UInt64, Int64, Single, Double
Int16 Int32, Int64, Single, Double
UInt32 UInt64, Int64, Single, Double
Int32 Int64, Single, Double
UInt64 Single, Double
Int64 Single, Double
Single Double
Neodkazuje se na Podle odkazu.

Při použití příznaku BindingFlags.ExactBinding vazby modeluje reflexe pravidla přístupnosti společného systému typů. Pokud je například volající ve stejném sestavení, volající nepotřebuje speciální oprávnění pro interní členy. V opačném případě volající potřebuje ReflectionPermission. To je konzistentní s vyhledáváním členů, které jsou chráněny, soukromé atd.

Platí pro