HashAlgorithm.CanReuseTransform Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která určuje, zda lze znovu použít aktuální transformaci.

public:
 virtual property bool CanReuseTransform { bool get(); };
public virtual bool CanReuseTransform { get; }
member this.CanReuseTransform : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanReuseTransform As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Vždy hodnota true.

Implementuje

Platí pro